Praca w DPS Hamernia.


 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Hamerni

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

                                                               Referent ds. księgowości w wymiarze: 1 etat

 

Działając na podstawie art.11 i art. 12 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1282), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.936).

 

1.     NAZWA I ADRES JEDNOSTKI OGŁASZAJĄCEJ NABÓR:

 

Dom Pomocy Społecznej w Hamerni

Tartak, ul. Mszczonowska 1

96-325 Radziejowice

tel. 46/8577102

 

2.     STANOWISKO: referent ds. księgowości

 

3. OKREŚLENIE WYMAGAŃ

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

  1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  2. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.
  3. Nieposzlakowana opinia.
  4. Obywatelstwo polskie.
  5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie n w/w stanowisku.
  6. Wykształcenie: średnie lub wyższe.
  7. Znajomość przepisów prawnych dotyczących zasad działania jednostek samorządowych i innych, w szczególności:

a.     rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

b.     ustawa o ochronie danych osobowych,

c.     ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,

8.     Pozostałe wymagania dla stanowisk urzędniczych określa art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

9.     Obsługa komputera, w szczególności program Exel, Word, Płace.

 

    II.WYMAGANIA DODATKOWE: 

 

1.       Doświadczenie zawodowe: przynajmniej 6-miesięczny staż w dziale księgowości samorządowej.

2.       Mile widziana znajomość programów: ARISCO, Płatnik.

3.       Umiejętność pracy w zespole.

4.       Komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność.

 

      III.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

1.       Przygotowywanie niezbędnych danych oraz informacji dotyczących realizacji uprawnień pracowniczych wynikających z ubezpieczenia.

2.       Naliczanie płac, zasiłków chorobowych, opiekuńczych i innych,

3.       Rozliczenia pracowników z ZUS i Urzędem Skarbowym i bankiem,

4.       Przygotowywanie dokumentacji PZP.

5.       Prowadzenie rozliczenia i ewidencji czasu pracy pracowników.

6.       Obsługa archiwum DPS.

 

 

IV.WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

1.       List motywacyjny,

2.       Życiorys ( CV),

3.       Udokumentowany przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy,

       zaświadczenia))

4.       Dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje zawodowe

       ( kserokopie dyplomów),

5.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6.       Kwestionariusz osobowy (załącznik do pobrania)

7.       Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

8.       przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo

      skarbowe,

 

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

 

V. INFORMACJE DODATKOWE:

 

 Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny. Po upływie umowy na okres próbny, jeżeli nie będzie zastrzeżeń co do wykonywania zadań przez pracownika, może zostać nawiązana umowa o pracę ponownie na czas określony lub na czas nieokreślony.

 

Przewidywany termin zatrudnienia: od 01.04.2021 rok

 

Do wymaganych dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o następującej treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r, poz. 1781) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U.z 2019r, poz 1282)”

 

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w zamkniętej kopercie z napisem „ NABÓR NA STANOWISKO: REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI”. Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

Dokumenty należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni w terminie do dnia 12.03.2021 r. do godz. 14.00. W przypadku nadesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do DPS w Hamerni.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

DPS nie odsyła dokumentów kandydatom , których oferty zostaną odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

VII. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Hamerni

(www.dpshamernia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Hamerni.

 

Tartak, 22.02.2021r.

DYREKTOR

Daniel Borowski

 

 


Dom Pomocy Społecznej w Hamerni zatrudni na stanowisko:

- Terapeuta zajęciowy,

- Fizjoterapeuta,

- Pielęgniarka/Położna (w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy),

- Pracownik socjalny,

CV proszę przesłać na adres mailowy: biuro@dpshamernia.com.pl

lub osobiście w siedzibie DPS Hamernia Tartak, ul. Mszczonowska 1 96-325 Radziejowice