Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Domu Pomocy Społecznej w Hamerni Tartak ul. Mszczonowska 1, 96-325 Radziejowice dla​​ wolontariusza / praktykanta/ stażysty

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

· Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni jest​​ Domu Pomocy Społecznej w Hamerni Tartak ul. Mszczonowska 1, 96-325 Radziejowice w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.​​

· We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni pod adresem e-mail:​​

biuro@e-ssc.pl

· Administrator danych osobowych ​​ –​​ Domu Pomocy Społecznej w Hamerni w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu​​ - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, f ​​ rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

- związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z obsługi Pani/Pana ​​ dokumentacji w ramach zawartej umowy dotyczącej praktyk/stażu/wolontariatu.

· W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą​​ być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych:​​

· podmiotom świadczącym usługi techniczne i organizacyjne na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Hamerni z zakresu:​​

· szkoleń;

· usług pocztowych i kurierskich,

· utylizacji dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.

· osobom i podmiotom upoważnionym przez Administratora Danych, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki (m.in. naszym pracownikom, współpracownikom, firmom zewnętrznym np. obsługa prawna, BHP i ppoż., oprogramowanie komputerowe, ochrona osób i mienia etc.)

​​  

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat (od zakończenia prac z danymi osobowymi) zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Domu Pomocy Społecznej w Hamerni .

· W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

· W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność ​​ przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

· W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

· Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy praktyk/ stażu/ wolontariatu..

· Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.​​