Komunikat Koronawirus


Zasady odwiedzin Mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Hamerni.


 NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W HAMERNI

w sprawie

zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Hamerni.

 

 

§ 1

1.     Ogranicza się wstęp na teren Domu Pomocy Społecznej w Hamerni osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Domu.

2.     Ogranicza się odwiedziny (wizyty osób odwiedzających) mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Hamerni.

3.     Ogranicza się wszystkie wydarzenia organizowane na terenie Domu Pomocy Społecznej w Hamerni podmioty zewnętrzne, tj. wydarzenia sportowe, artystyczne, kulturalne i inne, oraz wydarzenia poza DPS organizowane przez personel Domu.

4.     Ogranicza się wyjazdy służbowe pracowników, udział w konferencjach, szkoleniach, itp.

5.     Paczki przyniesione przez odwiedzających są przekazywane personelowi przed wizytą z Mieszkańcem i pozostaną na kwarantannie przez okres 3 dni, po tym okresie będą przekazane Mieszkańcowi.

6.     Wszystkie powyższe ograniczenia traktowane będą indywidualnie i rozpatrywane przez DYREKTORA lub OSOBĘ PRZEZ NIEGO WYZNACZONĄ.

7.     Telefon do kontaktu: 46 857-71-02.

 

 

§ 2

Zobowiązuje pracowników Domu Pomocy Społecznej w Hamerni, w szczególności do:

1)       bezwzględnego przestrzegania wewnętrznych procedur postępowania oraz zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa,

2)       respektowania wzmożonego reżimu sanitarno – epidemiologicznego, a w szczególności zasad higieny osobistej mieszkańców DPS oraz personelu z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej.


  § 3


Odwiedziny mieszkańców, przyjmowanie paczek oraz urlopowanie po wcześniejszym uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem pod numerem telefonu podanym powyżej. Złamanie obowiązujących zasad profilaktyki i reżimu sanitarnego (odległość, dezynfekcja, maseczki, itp.) będzie skutkowało przerwaniem odwiedzin, nieprzyjęciem paczki lub anulowaniem wyznaczonego urlopu.                                                                                                                                                                                        Tartak: 22.02.2022 r.