Informacja​​ o przetwarzaniu danych osobowych Domu Pomocy Społecznej w Hamerni Tartak ul. Mszczonowska 1, 96-325 Radziejowice dla  ​​opiekuna prawnego/kuratora


Dom Pomocy Społecznej w Hamerni zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana podopiecznego przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni Tartak ul. Mszczonowska 1, 96-325 Radziejowice,​​ w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.
 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych Domu Pomocy Społecznej w Hamerni pod adresem e-mail:
  ​​biuro@e-ssc.pl
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana podopiecznego jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana​​ podopiecznego,​​ przetwarzane będą w celu pobytu i organizacji korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Hamerni na​​podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,​​ Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego​​ oraz zadań zleconych Domowi przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych.
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą przekazywane upoważnionym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana​​ podopiecznego​​ będą przechowywane przez czas określony w​​ Jednolitym rzeczowym wykazie akt Domu Pomocy Społecznej w Hamerni,​​ po tym czasie zostaną zniszczone.
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana​​ podopiecznego, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust.1 lit. a) lub art.9 ust.2 lit. a) - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez​​ Panią/Pana​​ danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zapewnienia pobytu w Domu Pomocy Społecznej i korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Hamerni. Następstwem nie podania danych osobowych będzie brak możliwości pobytu Pani/Pana podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni.
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania.​​